Het toonbeeld van levensgeluk

Andries (78) en Grietje (84) zijn voor ons het toonbeeld van levensgeluk. Zij staan voor ons symbool voor wat wij als stichting Welzijn Nunspeet willen bereiken. Het beeld wat de foto oproept is dat dit echtpaar ondanks zorgen en problemen, kunnen lachen, het leven vieren, genieten en het goede proberen te doen. En dat zo veel mogelijk met elkaar, samenhorig en krachtig. Deze positieve gezondheid, dit welzijn, staat bij de stichting centraal en daar werken we samen aan.

Onze visie op welzijnswerk

Stichting Welzijn Nunspeet is de organisatie voor breed welzijn in Nunspeet. Wij werken aan de grote thema’s van welzijnswerk, namelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, sociale verbinding (het meedoen en meetellen) en de ontwikkeling van de vaardigheden en netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de doelgroepen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een uitkering, een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt.

Waarom doen we dat? Omdat we de overtuiging hebben dat het onze maatschappelijke taak is om samenbindend aanwezig te zijn voor iedereen, op basis van respect voor ieders bijdrage en achtergrond. Voor ons is dat de inclusieve samenleving.

Meedoen werkt!

Onze slogan is ‘Meedoen werkt!’ Meedoen is heel belangrijk, niet alleen voor gevoel van eigenwaarde, maar ook voor fysieke gezondheid en sociale verbinding. ‘Meedoen werkt!’ is ook een uitnodiging om mee te doen. We willen ons daarbij niet alleen richten op onze doelgroep met een hulpvraag maar ook Nunspeeters met grotere draagkracht uitnodigen om met ons mee te doen en mee te bouwen aan het welzijn van Nunspeet. Het sociale en ondernemende wat Nunspeet kenmerkt willen we ook aanspreken in onze uitingen en activiteiten.

Onze waarden

Voor SWN zijn er verschillende waarden die ons drijven en die door klinken in al onze plannen. Die vormen onze cultuur en identiteit. De belangrijkste daarvan zijn waardering, betrokkenheid, ontwikkeling en samenwerking. Het zijn waarden die ons gevoel van optimisme, hoop en verwachting uitdragen, dat we met onze deelnemers, vrijwilligers en partners samen tot mooie dingen mogen komen.

Waardering

Ieder mens wil meetellen en meedoen. Maar daar ook in gezien en erkend worden. Waardering geven is zo belangrijk. Vooral voor mensen die niet meteen uit eigen kracht bereiken wat anderen wel zelf kunnen. Voor ons zijn die mensen net zo waardevol en we willen dat ze zich geliefd en gezien weten. We benoemen het positieve. Spreken hoopvolle verwachting uit en waarderen de kleine stapjes die mensen maken.

Betrokkenheid

Onze betrokkenheid en toewijding aan onze vrijwilligers, deelnemers, gasten en cliënten is groot. We geven tijd en aandacht. Iedereen is waardevol. We zoeken verbinding en proberen over verschillen heen te kijken en naar het gezamenlijke te streven. We werken samen met andere organisaties en dragen bij aan kennisnetwerken en overleggen. We zien het als onze taak ook anderen te betrekken bij onze missie, omdat we het niet alleen kunnen of willen.

Ontwikkeling

Groei en ontwikkeling is onderdeel van gezond leven. We zien nieuwe kansen en mogelijkheden, inspireren en dagen uit. Tegelijkertijd weten we dat mensen soms moe zijn van het te proberen of geen puf meer hebben om opnieuw te beginnen. Dan zijn we geduldig en bemoedigend aanwezig. Want iedereen verdient een nieuwe kans.

Integrale samenwerking

Welzijnswerk is per definitie iets wat je niet alleen doet. Het optrekken met andere welzijns-partners is niet meer dan logisch. Maar ook met onderwijs, huisartsen, veiligheid, zorg, sport, cultuur en natuurlijk de gemeente zelf. Hierbij denken we zo veel mogelijk vanuit het inclusieve en integrale perspectief op jeugd, gezinnen, ouderen, wijken, buurten en kernen.

Onze werkwijze

Niet iedereen weet wat welzijn is of wat welzijn doet. Veel van ons werk heeft te maken met preventie. We willen voorkomen in plaats van genezen. Maar we geloven ook dat welzijn bevorderen onze taak is, zonder dat dit direct te relateren is aan bijvoorbeeld het tegengaan van stijgende zorgkosten. Sociale cohesie, een betrokken buurt, een gezonde en gelukkige jeugd, dat wensen we alle Nunspeeters toe. Door meer te vertellen over onze werkwijze, maken we duidelijker wat we allemaal doen.

Mensen zijn divers en wij komen hen op diverse plekken tegen in onze organisatie: zij zijn gasten in onze inloop, deelnemers aan activiteiten, cliënten met een hulpvraag, vrijwilliger of coördinator. Deze rollen kunnen zij soms tegelijkertijd vervullen. SWN kijkt naar waar mensen zijn en waar ze mogelijk nog meer of beter tot hun recht komen. Afhankelijk van waar we hen treffen, sluiten we bij hen aan.

Luisteren en afstemmen

Dat begint bij luisteren naar de doelgroep en onze activiteiten en diensten zo goed mogelijk afstemmen op hun vraag.

Presentie en interventie
We werken met al onze doelgroepen volgens de principes van presentie en interventie. Dat wil zeggen dat we zo veel mogelijk van onze tijd daar zijn waar onze doelgroep is en ook daar met hen kennismaken en contact leggen. Zo tellen mensen bij ons mee en kunnen we signaleren wat hun vragen of problemen zijn. Daarnaast werken we outreachend, wat willen zeggen dat we er op af stappen, contact leggen, doorvragen. Daardoor adresseren we onze observaties en kunnen we doorpakken en/of doorverwijzen. Daarbij zetten we voor de doelgroep passende interventies in, die hen verder kunnen helpen.
Activering en participatie
Vanuit onze inloop en activiteiten ont-moeten we onze doelgroep. Zij zijn dan eerst onze gasten of deelnemers. Daar begint het meetellen, omdat we hen gastvrij ontvangen, kennen en bevestigen. We werken er aan om hen vervolgens te betrekken, te activeren en te helpen met participeren. Vanuit die vergrote betrokkenheid en het eigenaarschap wat we met hen en bij hen ontwikkelen, versterken we de sociale netwerken en sociale vaardigheden die zijn nodig om mee te doen. We gebruiken daar bij ook de principes en instrumenten van positieve gezondheid en specifieke interventies die daarvoor ontwikkeld zijn.
Ondersteuning en ontwikkeling
We hebben gelukkig veel actieve deelnemers en vrijwilligers. Bij ouderen spreken we soms ook van cliënten, als we regelmatig langs gaan om te zien wat er goed gaat en wat er nodig is zodat het goed blijft gaan. Vrijwilligerswerk vraagt aandacht, aanwezigheid en expertise. We investeren in onze vrijwilligers, zodat we samen met hen de volle breedte van onze doelgroep kunnen bereiken. En als we hierdoor de handen vrij krijgen, gebruiken we onze tijd om weer nieuwe doelgroepen te bereiken, nieuwe interventies te ontwikkelen of projecten op te zetten.
Faciliteren, organiseren en verbinden
Sommige vrijwilligers zijn groten-deels zelfstandig, maar hebben ondersteuning nodig in de organisatie, het fondsenwerven of met faciliteiten. Samen met hen werken we aan de nodige projectorganisatie in verbinding met ons overige werk. Dit vraagt vaak ook goede afstemming met andere organisaties en met verschillende financiers. Verschillende projecten organiseren we ook samen met de gemeente en ketenpartners, zoals bijvoorbeeld het Maatjesproject, project Burenhulp, en het project Nunspeet Dementievriendelijk. Door de inzet van de vrijwilligers, betrekken we de sterke schouders van de samenleving bij de minder draagkrachtigen en verrijken we ons aanbod.

Onze doelgroepen

Jeugd & jongeren

Voor de jeugd en jongeren van gemeente Nunspeet bieden we een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod in de buurt, bevorderen we participatie, signaleren we problemen en voorkomen we problemen en overlast. We leren de jongeren kennen door bijvoorbeeld een pauze-inloop, een houtdorp evenement of een sportactiviteit.

Ouderen

Aan ouderen bieden we praktische hulp en individuele ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit, financiën en een zinvolle dagbesteding. Daarnaast worden activiteiten aangeboden op het gebied van beweging, cultuur, ontmoeting, recreatie, educatie en creativiteit. Het doel is dat ouderen mee kunnen doen, in verbinding met anderen.

Statushouders & niet-uitkeringsgerechtigden

Door laagdrempelige activiteiten speciaal voor deze doelgroep, maar ook het verbinden van deze groep met andere groepen deelnemer en vrijwilligers, helpen we hen in activering en participatie. Op die manier komen ze in contact met andere

Nederlands-sprekenden en worden wegwijs in het sociale landschap.

Gezinnen

In het jeugd- en jongerenwerk benaderen we kinderen en jongeren. Soms zijn hun ouders echter ook onze doelgroep. Het preventie werk in gezinnen is een van onze nieuwe speerpunten, wat we ook in samenwerking met CJG en het onderwijs oppakken. Opvoedondersteuning, advisering en training zijn daar geschikte activiteiten voor.

Bijzondere doelgroepen

We hebben specifiek aandacht voor de meer kwetsbaren. Voorbeelden daarvan zijn jongeren die worstelen met depressie of angsten, ouderen die vereenzamen, statushouders die geen Nederlands netwerk hebben of ouders die door stress en schulden vastlopen.