Privacyverklaring

Stichting Welzijn Nunspeet (hierna ook SWN), gevestigd aan Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Welzijn Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet
(0341) 25 20 20
welzijnnunspeet.nl

H. de Boer is de functionaris gegevensbescherming van SWN. Zij is te bereiken via avg@artheos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWN verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. De persoonsgegevens die wij verwerken, hangen samen met de dienst waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. De verzamelde gegevens zijn steeds beperkt tot uitsluitend die gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Internet browser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SWN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welzijnnunspeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

SWN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact te zoeken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie te delen over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • SWN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren, bezoekersgegevens bij te houden ter verbetering van de website (anoniem verwerkt)

Geautomatiseerde besluitvorming

SWN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

SWN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SWN uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SWN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
WordPress wp-settings-1
wp-settings-time-1
wp-settings-2
wp-settings-time-2
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. Max. 1 jaar
Google Analytics _ga, _gat, _gid Deze cookies worden gebruikt om geanonimiseerd het aantal bezoekers per webpagina te meten. 2 jaar, 1 minuut, 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@welzijnnunspeet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (de machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SWN zal zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

SWN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SWN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@welzijnnunspeet.nl.

Versie 1.2  maart 2022

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten en evenementen van Stichting Welzijn Nunspeet kan beeldmateriaal worden gemaakt. Deze digitale beelden gebruiken we voor onze website, sociale media, promotiemateriaal, etc.
Bij een activiteit waarvoor een inschrijving nodig is, wordt er gevraagd of je toestemming wil geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal.
Het kan zijn dat er bij de overige activiteiten ook beelden door ons worden vastgelegd. Dit zal bij de activiteit zelf worden aangegeven. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij de organisatie, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Daarnaast willen we je wijzen op het feit dat je het recht hebt om je toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal in te trekken. Mocht je het idee hebben dat wij zonder toestemming of onterecht beeldmateriaal hebben gebruikt, neem dan contact op via info@welzijnnunspeet.nl dan zullen we de beelden bewerken of alsnog verwijderen.