Jaarplan 2022

In 2022 werken we aan een aantal bijzondere projecten. Naast de onderstaande speerpunten waar we in 2022-2025 al aan werken, en de basisactiviteiten die we in het kader van positieve gezondheid al aanbieden (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren).

Jongerenparticipatie

Uit onderzoek blijkt dat jongeren in Nunspeet weinig vrijwilligerswerk doen, maar dat wel (eenmalig) zouden willen. We willen ze daartoe uitnodigen en uitdagen.

Dementievriendelijk

Samen met het Alzheimer-trefpunt, steunpunt mantelzorg en de gemeente Nunspeet werken we aan een dementievriendelijk Nunspeet. 

.

Burenhulp

‘Project burenhulp’ is een intensieve campagne om sociale verbinding tussen buren te versterken, door middel van vrijwillige straatcontact personen.

Interne organisatie

Na een overgangsjaar in 2021, met de mutaties van corona en de wisseling van directeur, zal een groot deel van 2022 in het teken staan van de verdere versteviging van de interne organisatie.

Speerpunten 2022 – 2025

Interventiegerichter werken aan preventie

In 2021 zijn we begonnen met Welzijn op Recept. Daarnaast werken we met Rots en Water weerbaarheidstraining en de Grip en Glans leefstijlinterventie. Ook is het burenhulp project een voorbeeld van elders bewezen effectief programma. Voor de komende jaren willen we ons preventief aanbod uitbreiden met meer van dit soort effectieve interventies. Te denken valt aan ‘Thuis op straat’, ‘Levensvaardigheden’ e.d. Naast deze interventies zelf, zetten we ook in op verhogen kwaliteit van personeel door passende opleidingen en registraties bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en registerplein.

Meer inzet op presentie, inloop en aanwezigheid
Zowel jongeren als ouderen hebben een plek nodig om in te lopen en gezien te worden. Het kan een eerste kennismaking met onze welzijnswerkers zijn, wat indien nodig leidt naar andere zorgvormen. Of juist de reden dat extra inzet van zorg-middelen niet nodig is, omdat met hulp van een maatje of vrijwilligersnetwerk oplossingen aangereikt kunnen worden. Onze droom is een eigen jongerencentrum waar al onze preventie en outreachende interventies samen komen. We willen minstens wekelijks tien inloopmomenten hebben voor onze diverse doelgroepen.
Duurzaam, toekomstgerichte mobiliteitsoplossing voor ouderen
De AMVO bussen zijn aan het einde van hun levensduur. De gemeente wil niet langer subsidiëren, maar de behoefte bij de ouderen is wel groot. Het stelt hen in staat om mee te doen, zonder de drempel van hoge kosten die taxi-voorzieningen vragen. In samenspraak met de doelgroep en betrokkenen, moeten we een duurzaam ingerichte mobiliteitsoplossing bieden, die past bij onze organisatie en bij de vraag in de gemeente.
Aanbod voor statushouders integreren
Ons activiteiten-aanbod voor nieuwkomers en statushouders is nu projectmatig. Het is onze ambitie om daar een structureel aanbod voor te ontwikkelen wat deze doelgroep aanspreekt, maar vooral ook helpt met meedoen in de ‘brede samenleving’. Daarbij denken we naast vrouwen (waarvoor we nu al activiteiten organiseren) ook aan de mannen uit deze doelgroep. We willen minstens vijftig statushouders structureel betrekken.
Wijkgericht en op straat
We willen niet wachten tot mensen bij ons komen, maar zelf er op uit trekken. Dat doen we bijvoorbeeld door straat- en buurtcoördinatoren op te leiden die onze oren en ogen kunnen zijn (een van de doelen van project Burenhulp 2022). We gaan er vanuit dat de druk op de wijken toeneemt, door 1) de vraag naar beschermd thuis wonen van mensen met psychische hulpvraag, 2) het langer thuis wonen van ouderen en 3) het woningentekort voor met name jongeren. Om die reden zetten wij juist in op aanwezigheid en betrokkenheid op de buurt, om zo welzijn te bevorderen en problemen te voorkomen. Naast coördinatoren werven we ook maatjes en steunfiguren die ingezet kunnen worden bij hulpvragen. Minstens tien procent van de straten in Nunspeet is op deze manier verbonden aan dit project.

SWN en het integrale beleidsplan sociaal domein

Dit visiestuk en het bijbehorende jaarplan zijn onderdeel van het uitvoeringsplan van de welzijnsorganisaties in Nunspeet. We hebben het opgesteld uitgaande van onze eigen kracht en expertise. Je kan niet delen, wat je niet hebt. Goed weten wie je bent, wat je gegeven is en wat je kan is voorwaarde voor samenwerken. Dat hebben we hierboven beschreven en dat is onze bijdrage aan dit grotere geheel. Hieronder beschrijven we hoe deze plannen samenhangen met de beoogde maatschappelijke effecten uit het integrale beleidsplan sociaal domein 2022-2025.

Stijging in ervaren positieve gezondheid

Het gewenste maatschappelijk effect van de inzet van welzijn op positieve gezondheid onderschrijven wij volledig. Hoewel het spinnenweb van positieve gezondheid vooral als gespreksinstrument bedoeld is, geeft het een goede richting om individuele gesprekken en begeleiding, groepsactiviteiten (bijvoorbeeld rondom thema bewegen), maar ook vrijwilligerswerk of sportevenementen te beoordelen. Bij elke activiteit kunnen wij ons de vraag stellen: hoe draagt dit bij aan de positieve gezondheid van onze doelgroep. Door dat consequent te doen, zullen we de effecten daarvan kunnen zien.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor welbevinden van alle inwoners

In de eerste plaats is ieder voor zich verantwoordelijk voor eigen welbevinden, maar daar waar daar hulp bij nodig is om dat vorm te geven, willen wij er zijn. Laagdrempelig en toegankelijk. Daardoor durven mensen hun zorgen met ons te delen. Wij doen ook beroep op onze deelnemers en vrijwilligers om zich te bekommeren om hun naasten. De sterke schouders ontwikkelen, om nog sterker te worden en zo meer te kunnen dragen is waar we daarbij aan denken. Het werven, opleiden en ondersteunen van maatjes en steunfiguren is daar onderdeel van. Ook staan we open voor het faciliteren van burgerinitiatieven, die support of faciliteiten nodig hebben.

De nodige ondersteuning is structureel dichtbij en snel beschikbaar

Wat welzijn doet is outreachend werken aan preventieve ondersteuning, bijvoorbeeld door huisbezoeken (alle 75+ers krijgen een bezoek) en via onze inloop-momenten. Die organiseren we zo dicht mogelijk bij waar de doelgroep is. Daarnaast werken we samen met andere organisaties, bijvoorbeeld in Veluvine, om zo op herkenbare plaatsen, waar mensen toch al komen, aanwezig te zijn. Door een financieel trefpunt of een gezamenlijke maaltijd bereiken we deze vorm van nabijheid. Via ‘Welzijn op recept’ kunnen we ook direct aanbod leveren, als huisartsen iemand doorverwijzen.

Iedereen heeft dezelfde kansen

Wij kunnen bij de selectie van onze doelgroepen en prioriteiten naar de mensen die met een achterstand beginnen. We zetten in op de ontwikkeling van taal (maatjesproject, Samen verder project), veerkracht, weerbaarheid (trainingen) en participatie. Zo dragen we bij aan dit maatschappelijk effect.

Vroegtijdig onderkennen, voorkomen of oplossen van problemen

Voorkomen is beter dan genezen. En preventie is goedkoper dan zorg. En het is goed om te weten wanneer je moet doorverwijzen. Wij doen beiden. Door projecten als ‘Welzijn op recept’ bieden we een alternatief voor zorg. Maar hoe dan ook zetten we met al onze preventieve activiteiten en ons outreachend handelen in op het voorkomen of vroeg-signaleren van problemen. Door de kwaliteit van ons aanbod te verhogen, worden we steeds beter in het onderkennen, voorkomen of oplossen van problemen. We verhogen onze kwaliteit door medewerkers op te leiden, intervisie te organiseren, klanttevredenheidsonderzoeken te doen en samen met vrijwilligers regelmatig af te stemmen wat goed gaat en wat beter kan.

Wat doen we niet

Welzijn staat naast sport, recreatie, cultuur en onderwijs aan de sociale basis van een samenleving. Al die dingen zijn nodig voor de positieve gezondheid van een samenleving. Soms bieden wij activiteiten en diensten aan die een erg sportief of recreatief karakter hebben. Het verschil is echter dat welzijnswerk zich richt op doelgroepen die zonder die ondersteuning niet in beweging of in contact zouden komen, die anders zouden vereenzamen of die overlast zouden veroorzaken. Burgers en vrijwilligers kunnen ook veel zelf. Als wij nodig zijn vanwege de continuïteit, of om het faciliteren via huisvesting of financieel, kunnen we dat overwegen. We zullen echter voor ogen moeten houden dat die activiteiten die grotendeels door vrijwilligers gerund worden, wel bij moeten dragen aan onze doelstellingen en de door ons als belangrijk aangemerkte doelgroepen.

ANBI & jaarverslagen

Omdat wij een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI) zijn, zijn giften aan ons aftrekbaar van de belasting. Hieronder vindt u de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.